به پشتوانه اعتماد سرمایه گذاران، پارند 30 هزار میلیاردی شد