سهام خصوصی

سهام خصوصی

این بخش از خدمات شرکت تأمین سرمایه سپهر ناظر به کمک به یافتن سرمایه‌گذار در سهام شرکت‌های سهامی خاص با پتانسیل رشد بالا است. با توجه به دسترسی شرکت تأمین سرمایه سپهر به گستره بزرگی از سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و صاحبان کسب وکار، و وجود متخصصین و کارشناسان خبره مالی، اقتصادی و فنی در این شرکت و ارزشگذاری مداوم بنگاه‌های اقتصادی خارج از بازارهای مالی، این امکان برای مشتریان ما مهیاست تا در صورت تمایل، به مشارکت در فرصت‏‌های مناسب سرمایه‌گذاری در طرحها و پروژه‌ها و یا فروش شرکت‌ها، پروژ ه‌ها و واحدهای صنعتی خود اقدام کنند.