تعهد پذیره‌نویسی

تعهد پذیره‌نویسی

یکی از اصلی‌ترین خدمات شرکت تأمین سرمایه سپهر، تعهد پذیره‌نویسی انواع اوراق بهادار است. پذیره‌نویسی به فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی ناشر و پرداخت وجه كامل آن اطاق می‌شود. تعهد پذيره‌نويسي، تعهد شرکت تأمین سرمایه برای خرید اوراق بهاداری است كه ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسد. شرکت تأمین‌سرمایه سپهر به تنهایی و یا با تشکیل سندیکا اقدام به تعهد پذیره‌نویسی اوراق در دست انتشار ناشران می‌نماید. این خدمت متقاضیان تأمین مالی را از فروش کامل اوراق بهادار منتشره و تأمین کل مبلغ مورد نیاز مطمئن می‌سازد.