ضمانت اوراق بهادار

ضمانت اوراق بهادار

انتشار اوراق بدهی در بازار اوراق بهادار کشور مستلزم وجود یک نهاد مالی به عنوان ضامن اوراق است. وظیفه ضامن، ضمانت بازپرداخت اصل و فرع اوراق بهادار منتشره در صورت نکول ناشر در ایفای تعهداتش است. یکی از خدمات مهم شرکت تأمین‌سرمایه سپهر در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفای نقش ضامن در انتشار اوراق بهادار است. بدین منظور شرکت تأمین سرمایه سپهر ضمن بررسی ریسک‌های مالی و وضعیت اعتباری متقاضیان تأمین مالی و در صورت مناسب بودن شرایط آن‌ها، با رعایت شروط کفایت سرمایه مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به تنهایی و یا با تشکیل سندیکایی مرکب از بانک‌ها، موسسات مالی-اعتباری و یا سایر شرکت‌های تأمین سرمایه نسبت به پذیرش ضمانت اوراق بهادار در دست انتشار آن‌ها اقدام می‌نماید.