بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های‌ با درآمد ثابت