واریز سود تقسیمی ماهیانه "صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر" معادل 23 درصد (سالیانه شده)