مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تأمین سرمایه سپهر برگزار گردید.