واریز سود محقق شده «صندوق سرمایه گذاری پارند» با نرخ 25درصد معادل 28 درصد موثر سالیانه