امکان سرمایه گذاری و ثبت درخواست صدوراینترنتی در صندوق "همیان سپهر" مجددا فراهم شد