مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر، به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره فرابورس ایران انتخاب شد