واریز سود تقسیمی ماهیانه "اندوخته پایدار سپهر" با نرخ 23 درصد (سالیانه شده)