واریز سود تقسیمی ماهیانه "پارند" با نرخ 25 درصد (سالیانه شده)