کسب تندیس دو ستاره جایزه ملی انجمن مدیریت مالی ایران