"پارند" سود 25 درصدی (بر اساس ارزش مبنا) تقسیم کرد