واریز سود تقسیمی ماهیانه "پارند" با نرخ 25 درصد(سالیانه شده)