سود تقسیمی 20 درصد (سالیانه شده) منتهی به 25 آذرماه 1400 صندوق "اندوخته" واریز شد