واریز سود تقسیمی ماهیانه "پارند" با نرخ 20.5 درصد(سالیانه شده)