واریز سود تقسیمی ماهیانه "اندوخته" با نرخ 20 درصد (سالیانه شده)