انتخاب دکتر مهدی ابراهیمی به عنوان مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر