واریز سود 25درصد برای سومین ماه متوالی در صندوق پارند پایدار سپهر