سود محقق شده صندوق پارند پایدار سپهر منتهی به 15 آبان1402با نرخ 25درصد معادل 28درصد موثر سالیانه