تلاش تامین سرمایه سپهر، میان صنعتی است ؛به زودی از سامانه نو آوری باز رونمایی می شود