نگاه میان صنعتی بانک، بورس و بیمه، رویکردی چند سویه و میان رشته ای در صنعت فولاد