رویکرد تعامل شبکه‌ای فرصتی برای تامین مالی فراصنعتی