انتصاب آقای دکتر مهدی احمدی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل