واریز سود تقسیمی ماهیانه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر