عرضه 1,000 میلیارد ریال اوراق اجاره شرکت پرتوبار فرابر خلیج فارس