2500 میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام