تامین مالی 20 هزارمیلیاردریالی با مشارکت سه شرکت تامین سرمایه