ششمین یکشنبه جشنواره زمستانی "تامین سرمایه سپهر" به جوانان اختصاص یافت