بزرگترین صندوق سرمایه گذاری ETF با درآمد ثابت بزرگتر می شود