صدور اتوماتیک واحدهای سرمایه گذاری جدید از محل سود ماهیانه صندوق اندوخته